Dr Agarwals Eye Hospital Near Mithubhai Vijpar Heer Chowk, Mumbai, 400031